Zgrade

Danom ulaska u Europsku uniju počela je obveza izdavanja energetskih certifikata za postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju a od 01. siječnja 2016. godine obvezu pribavljanja energetskog cerifikata imaju i zgrade koje se iznajmljuju, daju u zakup ili daju na leasing a imaju ukupnu korisnu površinu veću od 50m2 ili se radi o posebnom dijelu zgrade koji se nalazi u zgradi koja ima ukupnu korisnu površinu veću od 50m2 bez obzira na površinu tog posebnog dijela.

Za nekretnine za koje je ugovor o iznajmljivanju, davanju u zakup ili na leasing sklopljen prije 01. siječnja 2016. energetski certifikat nije obavezan do kraja trajanja te ugovorne obveze.

Energetski certifikat zgrade, odnosno njezina posebnog dijela (u daljnjem tekstu: energetski certifikat) izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom, osim za:

– zgradu koja se koristi za održavanje vjerskih obreda ili vjerskih aktivnosti

– privremenu zgradu čiji je rok uporabe dvije godine ili manje, industrijsko postrojenje, radionicu i nestambenu poljoprivrednu zgradu s malim energetskim potrebama

– stambenu zgradu koja se koristi manje od četiri mjeseca godišnje

– slobodnostojeću zgradu s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 m2.

Energetski certifikat je dokument koji vrijedi 10. godina a njime se predočuju energetska svojstva zgrade. Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, rok važenja certifikata, podatke o osobi koja je izdala i izradila energetski certifikat, podatke o osobama koje su sudjelovale u izradi energetskog certifikata, oznaku energetskog certifikata, podatke o termotehničkim sustavima, energetske potrebe zgrade, podatke o korištenju obnovljivih izvora energije, prijedlog mjera, detaljnije informacije i objašnjenje sadržaja energetskog certifikata.

Energetsko certificiranje zgrada provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i upisana je u registar osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada

Izvor: MGIPU